PHP 7.2 trực tuyến sandbox kiểm tra chạy mã

kiểm tra mã PHP trực tuyến của bạn trong trình duyệt của bạn